Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 1991-ben alakult a Pécsi Orvostudományi Egyetem önálló oktatási, kutatási és laboratóriumi diagnosztikai egységeként (eredetileg „Immunológiai és Biotechnológiai Laboratórium” néven). Az előzményeket az a molekuláris és sejtes immunológiai kutatási és kutatás-fejlesztési tevékenység jelentette, amely az 1980-as évek elején kezdődött a Kórbonctani Intézetben, Németh Péter munkacsoportjában. Az oktatási tevékenység előzményei az 1981 és 1991 között, Németh Péter által – „speciál-kollégium” formájában - rendszeresen (általában a kollégiumi klubban) tartott, kötetlen előadásokra nyúlnak vissza. Az immunológia és immunpathológia aktuális kérdései iránt érdeklődő orvostanhallgatók körében ezek nagyon népszerűek voltak és a munkacsoport tudományos diákköri utánpótlását is jól szolgálták. Az előadásokat később Szekeres György, Bebők Zsuzsa, Berki Tímea és Balogh Péter, a kutatócsoport első tagjai, egészítették ki. A két fő szakmai irány, a nemzetközi szintű kutatás és a szisztematikusan fejlesztett oktatás, a sikeres pályázati támogatásokkal kiegészülve tették lehetővé, hogy viszonylag rövid idő alatt, 1981 és 1991 között a kutatócsoport egy új, jól felszerelt, önálló intézetté fejlődhetett a Pécsi Orvostudományi Egyetem keretei közt.

Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézetben a kezdetektől fogva jelentős innovációs és kutatás-fejlesztési munka is folyt, középpontban a monoklonális antitestek hibridóma technikával történő előállításával. 1981 óta kb. 250 új hibridóma készült az Intézetben, főleg saját kutatási célokra, de diagnosztikai és kereskedelmi célokra is. A monoklonális antitestek fejlesztése mellett több elméleti témában is sikerült új eredményeket elérni és azokat rangos nemzetközi folyóiratokban publikálni. A kutatócsoport önállósodása a Kórbonctani Intézetben az 1980-as évek közepén kezdődött, a teljes függetlenséget 1991-ben, mint Immunológiai és Biotechnológiai Laboratórium érte el, az „Immunológia alapjai” (Basic Immunology) tantárgy oktatásának bevezetésével orvostanhallgatók és biológia szakos hallgatók számára magyar és angol nyelven. A hazai tudományos minősítési rendszer átszervezése, 1993-óta működik sikeres doktori (PhD) képzés az intézetben. A hivatalos név 1996-ban „Immunológiai és Biotechnológiai Intézet”-re változott és ezzel egy-időben Németh Pétert kinevezték professzorrá és az Intézet első intézet igazgatójává (ezt a posztot 2013-ig töltötte be).

Az Intézet megalakulásától kezdve céljának tekintette a klinikai és az elméleti immunológia integrálását, ezért aktív kapcsolatokat alakított ki a régió gyógyító helyeivel. A személyes jó kapcsolatokon és tudományos együttműködéseken túl fokozatosan bekapcsolódott az immunológiai diagnosztikai tevékenységbe, kezdetben egy-egy új módszer bevezetésével és konzultációkkal. A Berki Timea professzor asszony által megszervezett és 2008-tól a NAH akkreditáció alapján rutinszerűen végzett labordiagnosztikai szolgáltatás nemcsak a pécsi klinikák igényeit elégíti ki, hanem a szélesebb régió immunológiai és rheumatológiai osztályai és szakambulanciái részére is folyamatosan végez diagnosztikai szolgáltatást. Ehhez kapcsolódóan, mint akkreditált képzőhely, a szakorvosképzés is folyamatossá vált.

Az Orvosi Biotechnológiai (Medical Biotechnology MSc) mesterképzés megszervezésével és szakká válásával (amely Pongrácz Judit professzor asszony nevéhez kötődik elsősorban), valamint a laboratóriumi diagnosztika gyors fejlődésével az infrastruktúra a 2010-es évekre elégtelenné vált és - ismét a munkatársak hazai és nemzetközi pályázati aktivitásának köszönhető nagyberuházással – egy lényegesen nagyobb, felújított épületbe költözött az intézet. Itt kapott helyet az SPF (kórokozó mentes) állatház, amely akkreditációval rendelkezik genetikailag módosított (transzgenikus) laboratóriumi egerek tartására is.

A korszerű infrastruktúra és az évtizedek során felhalmozódott tapasztalat tette lehetővé, hogy az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet keretében létrejöhetett az Orvosi Biotechnológia nem-önálló tanszék Balogh Péter professzor vezetésével, aki 2017-ben átvette a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biotechnológia Szakának vezetését is.

Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézetben a fejlett technikai háttér mellett a sejt és molekuláris biológiai módszerekben jártas, jól képzett dolgozók biztosítják a magas színvonalú kutató munkát és az immundiagnosztikai tevékenységet, valamint a magyar-angol-német nyelven történő graduális oktatást, a doktori (PhD) és a szakorvos képzést.

Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 2016-ban a bőrgyógyászat, a rheumatológia, a neurológia és a szívgyógyászat szakembereivel ás klinikáival közösen megalakította az Immunológiai Kiválósági Centrumot. A PTE, KK vezetőségének döntése alapján az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet a 2016-ban végzett kiemelkedő szakmai teljesítményének elismeréseként "Az év kiemelkedő intézete" kitüntető címben részesült.

Oktatás

Az „Immunológia alapjai” kötelező tantárgy oktatása 1991 óta folyik az orvostanhallgatók és biológia szakos hallgatók számára a Pécsi Orvostudományi Egyetemen majd a PTE-n. A tanterv szemeszterenként 28 tantermi előadást és 14 x 2 óra laboratóriumi gyakorlati foglalkozást tartalmaz. A tantárgy tematikája felöleli a legfontosabb immunológiai folyamatokat, azok molekuláris és sejtes résztvevőit, tárgyalja a fiziológiás immunválasz szabályozását, és röviden bemutat néhány alapvető immunpatológiai vonatkozást is. Gyógyszerész és a biológus hallgatóknak az Immunológia Alapjai tantárgy 28 előadás keretében kerül oktatásra. Fogorvostan hallgatóknak ugyancsak 28 előadásban hangzik el a Fogorvosi Immunológia specializált oktatása. A vizsgáztatás írásbeli teszt formában zajlik.

Az Intézet tudományos minősítéssel rendelkező oktatói évről-évre kreditpontos kötelezően választható, ill. választható tantárgyakat oktatnak pl. az Immunpathológia, az Immunológiai laboratóriumi diagnosztika, az Evolúciós immunológia, az Allergológia és az Őssejt-biológia/Regeneratív medicina tárgykörében. A Biotechnológus mesterképzésben is számos tantárgyat az Intézet oktat.

Az Intézetben intenzív a Tudományos Diákköri tevékenység: az évek során számos pályamunka és az országos konferenciákon díjazott előadás született. A kutatói-oktatói utánpótlást a legtehetségesebb diákköri tagok jelentik hagyományosan.

Az Intézet saját doktori alprogrammal rendelkezik, az országban elsők között volt a PhD képzés beindításában. Az intézeti doktori program elméleti és módszertani kurzusokat tartalmaz. Az elméleti kurzusok során a doktorandusz hallgatók betekintést nyerhetnek a molekuláris és sejtes immunológia aktuális kérdéseibe, a módszertani kurzusok alatt pedig elsajátíthatják a legújabb immunológiai technikákat. Az utóbbi évtizedben sok doktorandusz hallgató vett rész a kurzusokon, különösen a módszertani blokk népszerű. Az 1993-2016 közötti időszakban az Intézetben 23 sikeres PhD védés történt, valamint 4-en szereztek szakorvosi minősítést. Az Intézet oktatói rendszeresen tartanak felkért előadásokat országszerte, más intézmények által szervezett klinikai immunológiai és immunbiológiai kurzusokon.

Kutatás

Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézetben a normál és kóros immunválaszban szerepet játszó sejtes és molekuláris kölcsönhatások vizsgálata folyik különböző módszertani alapokon. A fő kutatási területek:

  • Humán autoantitestek epitóp mintázatának elemzése és szerepük vizsgálata a fiziológiás és pathológiás autoimmunitásban.
  • A glukokortikoidok szerepe a T sejt differenciáció során.
  • Egér nyirokszövetek funkcionális morfológiai és fejlődés-biológiai vizsgálata.
  • Egér B sejtek korai differenciációja.
  • Kísérletes Rheumatoid arthritis vizsgálata egérmodellen.
  • A veleszületett immunitás vizsgálata gerinctelen modellben.
  • Új immunológiai és nukleinsav technikák fejlesztése.

A tudományos publikációk legjelentősebb részét az eredeti közlemények képezik, melyek folyamatosan jelennek meg a nemzetközi és hazai szaklapok széles spektrumában. Ezek mellett szakkönyv szerkesztés, felkért könyvfejezetek írása és a nemzetközi konferenciákon történő rendszeres előadások jelentik azokat a szakmai fórumokat, ahol az Intézeti tudományos eredmények bemutatásra kerülnek. Az Intézeti munkák más szerzők által történt idézése (citációs index) évről-évre jelentősen növekszik a nemzetközi adatbankok adatai szerint.

Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet intenzív munka-kapcsolatokat tart fenn horvát, német, angol, francia, dán és USA-beli laboratóriumokkal.

Laboratóriumi diagnosztika

Az Intézetben 2001 óta folynak klinikai labordiagnosztikai vizsgálatok,melyeket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszíroz. Autoantitest diagnosztika immunszerológiai módszerekkel, illetve sejtfelszíni és intracelluláris molekulák kimutatása áramlási citometriával a két fő klinikai diagnosztikai tevékenységi profil. A vizsgálatok spektruma és száma folyamatosan bővül, elsősorban a régióban dolgozó klinikai orvosok igényeinek figyelembevételével, bizonyos vizsgálatokban országos lefedettséggel. A diagnosztikai laboratórium az MSZ EN ISO 15189:2013 minőségbiztosítási rendszerben a NAH -9-0007/2021 számon akkreditált vizsgáló laboratórium.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline